Go Back
 • Razrjeđivanje destilata


  Nakon dozrijevanja destilata, potrebno ga je razrijediti na jačinu propisanu Pravilnikom o kvaliteti alkoholnih pića (dakle, na propisanu jačinu za svaku vrstu voćne rakije), vidi tablicu.
  Destilati se na propisanu jačinu alkohola razrjeđuju vodom. Poželjno je da se u tu svrhu rabe što mekše vode (koje sadržavaju što manje otopljenih kalcijevih i magnezijevih soli). Naime, pri miješanju tvrdih voda (sadržavaju puno otopljenih soli kalcija i magnezija) s alkoholnim otopinama izlučuju se kalcijeve i magnezijeve soli, jer su manje topive u alkoholnim otopinama nego u vodi. Zbog toga se zamućuje destilat koji razrjeđujemo. To se osobito događa s destilatima, čija jačina alkohola je manja od 45 vol. %. Zato se ne preporučuje rabiti vode čija je tvrdoća veća od 7 njemačkih stupnjeva (7°nj. tvrdoće). Na žalost, u kontinentalnim krajevima naše zemlje tvrdoća vode u pravilu znatno je veća od navedenih 7° nj. tvrdoće. 
  U takvom slučaju možemo si pomoći na ovaj način:
  - potrebnu količinu vode destiliramo u uređaju za destilaciju rakije, a dobivena destilirana voda rabi se za razrjeđivanje destilata
  - može se kupiti potrebna količina destilirane vode.Valja istaknuti da zamućenje treba po mogućnosti izbjegnuti. Naime, pri zamućenju dolazi istovremeno do izlučivanja za okus rakije poželjnih aroma i time do smanjivanja kakvoće rakije.
  Pri razrjeđivanju destilata treba postupati na ovaj način:
  - prije razrjeđivanja temperatura vode i temperatura destilata treba biti ista. Ako to nije slučaj, destilat i vodu treba ostaviti u prostoriji da se temperatura destilata i temperatura vode izjednače,
  - vodu treba uvijek ulijevati u destilat, a ne obrnuto.
  Propisane jačine za pojedine vrste voćnih rakija:  

  Redni broj     Vrsta voćne rakije    Propisana jačina [vol. %]

       1              Rakija od šljiva         od 25 do 55

       2              Rakija od marelica     od 30 do 55

       3              Rakija od višanja       od 30 do 55

       4              Rakija od jabuka       od 30 do 55

       5             Rakija od krušaka     od 30 do 55

       6            Ostale voćne rakije     od 30 do 55

  Naime, voda i destilat ne miješaju se brzo. Stoga treba vodu ulijevati u obrocima i polako, a zadnji obrok vode treba ulijevati vrlo polako, i pri tome dobro paziti da se destilat ne muti. Pri ulijevanju vode treba dobro i stalno destilat miješati.
  Treba istaknuti da i nakon razrjeđivanja vodom može doći do naknadnog zamućenja. Da se to ne dogodi, preporučuje se odležavanje rakije u trajanju od barem tjedan dana na temperaturi od O do 4°C.

  Ako pri razrjeđivanju destilata vodom, unatoč svemu dođe do zamućenja, bit će potrebno rakiju filtrirati.

  Primjer izračunavanja potrebne količine vode za razrjeđivanje:
  Mjerenjem smo utvrdili da 80 litara destilata (srednji tok) šljivovice sadržava 68 vol. % alkohola na temperaturi od 20° C. Destilat želimo razrijediti na jačinu od 46 vol. % alkohola. Potrebnu količinu vode izračunat ćemo iz sljedećeg izraza:
  V2=(V * P / P2)-V, 
  gdje je:
  V2 = potrebna količina vode za razrjeđivanje (l)
  V = količina destilata za razrjeđivanje (l) 
  P = jačina destilata (vol. %) 
  P2 = jačina na koju se želi razrijediti destilat (vol. %)
  V2 = ((80 * 68 / 46) - 80 = 118,3 - 80 = 38,3 l 
  Dakle za razrjeđivanje potrebno je 38,3 litara vode.

  Izvor: www.krizevci.net

  Full story

  Comments (0)

 • Pečenje rakije od šljiva - šljivovica

   

   


   


  Slavonci su poznati po ovom proizvodu i gotovo da nema seoskog domaćinstva u Slavoniji koji nema na svojoj okućnici bar po koju crnicu, debeljaru,  kamenjaru, bjelicu…
  Prije domovinskog rata i mi smo imali oko 2 k/j šljivika, koje su posadili moji roditelji, ali je danas na raspolaganju samo ono na okućnici, u čijem podizanju sam i ja sudjelovao. Oko 30-tak stabala šljiva mi omogućava da ispečem dostatne količine ovog finog pića za svoje kućne potrebe, kao i za poklone u rinfuzi ili kroz razne suvenire.


  Kupljenje šljiva  Ovaj posao postaje sve veći problem, jer starimo, a nasljednika nema, a nema ni mladih snaga na “tržištu rada” koji bi se za normalne novce prihvatio ovog posla pa se snalazim na razne načine. Bitno je za naglasiti da su termini kupljenja šljiva vrlo bitni, jer već to ima značajan utjecaj na buduću kvalitetu i kvantitetu gotovog proizvoda. Dakle, treba odrediti optimalan rok, a to je da šljiva bude dovoljno zrela, sa dovoljno sladora i da se što lakše otrese, ali ne prezrela, jer gubici zbog propasti plodova koji ranije padnu, mogu biti značajni. Takozvano “potkupljanje” ja ne prakticiram, jer se time ne dobiva puno, a može se dosta izgubiti na kvaliteti zbog neujednačenog vrenja spremljene šljive i neujednačene zrelosti pokupljenih plodova. Kada akcija krene, moj naputak kupljačima, uz povremenu kontrolu, je da se ne kupe nedozreli, pljesnivi i sasušeni plodovi te da se ne ubacuje lišće i trave, što rakiji mjenja okus.

  Priprema komine  Pokupljene šljive stavljam u plastične kace (drvene su prošlost), prethodno dobro oprane i postavljene na drvene palete u strogo horizontalan položaj. Ponekad šljive imaju izuzetno čvrstu i elastičnu kožicu koja se ne raspada tokom vrenja i kod pečenja rakije podbačaj u ispečenoj količini može biti enorman. Ovo se događa kada su vremenske neprilike nepovoljne (velike vrućine za vrijeme dozrijevanja) pa kažemo da su se “podparile” i taj se problem donekle riješava ribanjem ili mljevenjem šljive posebnim strojem za ribanje jabuka. Nije loše ovu operaciju izvesti i kad nema spomenutih problema, jer se ubrzava i ujednačuje proces vrenja, što u konačnici ima povoljan odraz na količinu i kvalitetu rakije.

  Fermentacija (vrenje)  Period vrenja jako ovisi o vanjskoj temperature, što je ona viša, vrenje prije započinje i kraće traje. Za rane šljive, koje se kupe u srpnju i kolovozu, dovoljno je 21 dan, a za one kasne oko 30 dana. Ukoliko komina nije dobro prekuhala to će se osjetiti na količini jer se nije sav šećer pretvorio u alkohol i prilikom njegove destilacije taj dio se gubi. Treba svakako kontrolirati početak i tijek vrenja i dok god se vidi vizuelno  da proces traje ne treba kretati s pečenjem.   

  Pečenje – destilacija  Kada komina prekuha, kreće se u njenu destilaciju, ili narodski rečeno, pečenje rakije. U ovoj fazi treba biti posebno pažljiv, jer su ovdje greške najlakše i najskuplje. Prije nalijevanja komine u kotao, potrebno je skinuti njen gornji sloj, takozvanu “krovinu”.  Nakon skidanja krovine, kominu treba izmješati da se dobije ujednačena gustoća i tada naliti kotao. Kotao se ne smije nalijevati do vrha, da zbog ključanja komine u kotlu ne dođe do njenog izbijanja na spoju “kapka” i kotla.
  Vatra nakon nastavljanja kotla treba biti jaka, a kasnije, kad se kapak dobro ugrije, vatru treba smanjivati, kako bi se provela frakcijska (redoslijedna) destilacija. Redoslijedno isparavanje različitih aklohola je potrebno zbog postizanja vrhunske kvalitete rakije i u tom segmentu leži ključni čimbenik za dobivanje vrhunskih rakija.
  Ispravno postupanje u ovoj fazi se sastoji u tome da u procesu pečenja rakije što točnije odredimo vrijeme nastanka određene frakcije alkohola.
  Kada rakija procuri, prvu količinu od cca 0,5- 1,0 l (bašica i prvjenac) treba baciti u zasebnu posudu u kojoj će se sakupljati i zadnja frakcija rakije (patoka). Nakon toga se hvata prava rakija, ako se ne odluči raditi prepečenica. Ta frakcija se hvata do trenutka kada iz cijevi ide rakija jačine 15 gradi (37,5 %), a ako je rakija u posudi u tom trenutku prejaka, nju treba razblažiti na željenu jačinu dodavanjem destilirane vode.
  Ostatak rakije ide u patoku koja se hvata do trenutka kada ona ima snagu u posudi u koju curi, oko 10-12 % ili 5-6 gradi. Nakon toga se prestaje s pečenjem, kotao se rastavlja i postupak se ponavlja dok ima komine.
  Nakon završetka pečenja pristupa se prepecanju patoke i tu rakiju ne bi trebalo mješati s onom koju smo ispekli u prvoj fazi, već ju odvojiti i ne koristitu ju za samostalnu konzumaciju već za neke druge svrhe (likeri, tincture, spremanje voća…), gdje okus same rakije nije dominantan i presudan.

  Prepečenica  Oni koji se odluče za prepečenicu, trebaju nakon “bašice” hvatati rakiju do trenutka kad joj snaga padne na nekih 12 gradi (30 %) i to izliti u posebnu posudu. Važno je spomenuti da kod prepecanja treba odbaciti veću količinu prve rakije (bašice) i to najmanje 1 l po kotlu od 100 l, a najbolje bi bilo odbaciti prve 2 l. Nakon toga se hvata patoka  kao i u prvom slučaju.
  Prepecanje se radi tako da rakiju pripremljenu za prepecanje ulijemo u kotao i pečemo do jačine od 24-25 gradi, a zatim se hvata patoka i ulijeva se u već dotad uhvaćenu patoku. Prepeku na željejnu jačinu se razblažuje destiliranom vodom.
  Ni u ovom slučaju se ne mješaju rakije od patoke i redovne prepeke.  

  Full story

  Comments (8)

 • Pečenje rakije

  07.01.2011.

  Plaćanje trošarina na kotao i proizvedeni alkohol

   

  Mjesec siječanj je vrijeme kad nastaje obaveza podnošenja godišnjeg izvješća o proizvedenoj količini alkohola i obračuna trošarina na tu količinu i trošarine za kotao. Rok za podnošenje godišnjeg izvješća je 31.01.2011. za prošlogodišnju proizvodnju, a rok uplate obračunate trošarine je 20.01.2011.
  Ja sam ove godine ispekao 55 litara rakije od 16 gradi što preračunato iznosi da sam proizveo 22 litre čistog alkohola i po tome sam u obavezi bio platiti trošarinu od 106,00 kn.
  Trošarina po litri čistog alkohola (100%) iznosi 53,00 kn pa kako sam ja prešao neoporezivu količinu od 20 litara po domaćinstvu, morao sam za razliku platiti trošarinu. 
  Formula za izračun količine čistog alkohola iz proizvedenog alkohola za upotrebu glasi:
  Čisti alkohol (l) = količina ispečene rakije x jačina rakije % (gradix2,5) : 100
  Moj primjer:
  Ispekao sam 55 litara rakije od 16 gradi i iz tih podataka sam, po gore navedenoj formuli, izračunao da sam proizveo 22 litre čistig alkohola.
  Č.a = 55x 40 % (16x2,5) /100=2200/100=22 litre
  Uplatu sam radio na dvije posebne uplatnice, koje se razlikuju samo u opisu plaćanja, jer je jedna na godišnji paušal za kotao, a druga za trošarinu na više proizvedenog alkohola od neoporezive količine.
   
  Mali proizvođači nemaju trošarinski broj.

  Podaci za uplatu:
  Primatelj.................Državni proračun RH
  Model...................... 68
  Ž.r. .............................1001005-1863000160
  Poz.na broj............... 1066-OIB vlasnika
  Opis plać. ................  godišnji paušal za kotao
  Opis plaćanja............ Trošarina na količinu preko 20 l č.a.

   

  Moj obrazac prijave:

  Obrazac prijave nakon popunjavanja treba isprintati, potpisati na dva označena mjesta i poslati ga u carinarnicu kojoj obveznik pripada. Ujedno treba poslati i potvrde o uplati pripadajaćih trošarina.

  Moj obrazac za primjer popunjavanja:

  prijava trosarine 2010 (1) 

   

  Eh ta Europska Unija


  Na prošlim parlamentarnim izborima pojavila se jedna mala politička stranka koja je svoju kampanju temeljila na prokazivanju domaćih političkih elita, koje su se na poziv Europske Unije ponašale poput tetrijeba za vrijeme parenja i žmireći, ne hajući za sve opasnosti koje prijete, vukle Hrvatsku u potpunu neizvjesnost. 
  Naši političari, ondašnji, ali i ovdašnji,  odnarođeni i umišljeni, uopće ne drže do vrednota koje njihovom puku život znače. Oni bahato odlučuju u njihovo ime, a da ih za ništa ne pitaju i da ih uopće nije briga šta će taj njihov narod reći na to užasno sakaćenje njihove tradicije, običaja i svega onoga što je njima svetinja.

   


  Sir i vrhnje


  Kada je ta mala stranka u svom programu upotrijebila sir i vrhnje kao svoje simbole otpora protiv ukidanja tradicije i autohtonosti, kao simbol borbe protiv genetskog inženjeringa i profiterstva prehrambenih korporacija, onda smo im se svi smijali, a kasnije, čini mi se, zaradili su i kaznenu prijavu, tek da se vidi tko je tko, tko što smije , a tko ne smije.
  Oni iz velikih stranaka su cinično uvjeravali narod da su to lakrdijaši i da ne dolazi u obzir, da bi se moglo dogoditi  to s čime ovi plaše narod i da se ništa neće mjenjati, da će kumice slobodno prodavati svoj sir i vrnje na našim tržnicama, da svinjska kolinja nisu upitna i da s pečenjem rakije neće biti nikad problema.

  Trošarine prvi znak


   Ni tri godine nisu prošle, a već je izašlo na vidjelo tko je bio u pravu, tko je govorio istinu, a tko je lagao i obmanjivao narod. Početak 2010. godine prvi udarac,  sigurno ne i posljednji. Na snagu je stupio zakon o trošarinama koji sam po sebi i ne bi bio tako loš, kad on ne bi bio samo uvod u nešto što nas čeka, s čime ćemo se teško pomiriti.  Ja nisam protiv uvođenja reda na tržište i borbe protiv sive ekonomije, ali sam protiv potpunog brisanja kulturoloških i običajnih značajki  vlastitog naroda. Ovaj zakon ide u tom pravcu i to mu je glavna zamjerka.
  Odredbe ovog zakona su takve, da teže tome, kako bi  što više zakomplicirale život malih prozvođača pa  da zbog toga oni izgube volju za proizvodnjom i onih mizernih količina za vlastitu uporabu. Rezultat toga bi bio da se rakija ne peče ni za svoje potrebe, nego da se alkoholna pića kupuju u trgovinama , što u konačnici i jeste interes države, velikih proizvođača i uvoznika alkoholnih pića.


  I što sad?


  Možda se sve to i ne može izbjeći, možda je to nekakav nezaustavljivi povjesni kotač koji se vrti prema naprijed, ali ne znamo na što će naići, na provaliju, glib, ili se razbiti o kavu tvrdu stijenu....
  A što se tiče zakona, oni se moraju provoditi jer su ih donijeli oni koje smo mi birali pa ako smo im onda vjerovali, zašto im sada ne bi vjerovali. Uostalom poslovica kaže da narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje pa tako i zakone.
  Svima onima koji budu imali snage i volje nastaviti dalje s pečenjem rakije, pokušat ću malo pomoći u savladavanju prepreka koje im je zakonodavac postavio, možda se i naviknu na sve to. 

   Mi ljudi smo takvi. Ovaj dio ću po potrebi dopunjavati i mjenjati ukoliko dođem do saznanja koja bi bila interesantna za ovu temu. Svakako ću još konsultirati Carinsku upravu pa i neke proizvođače, a sve u cilju bolje informiranosti onih kojima to bude trebalo.

  Tumačenje važećeg zakona i pravilnika o trošarinama na rakiju 

  Trošarine 


  1.   Osnovica za obračun trošarina na rakiju je hektolitar čistog alkohola izraženog u volumnim postocima mjerenim na 20˙C. Prevedeno na naš razumljivi jezik to bi značilo da jedna litra rakije nije jedna litra čistog alkohola, jer u litri rakije dio je vode , a dio čistog alkohola. Trošarina za hektolitar čistog alkohola iznosi 5.300,00 kn, odnosno za litru čistog alkohola iznosi 53,00 kn.
  2.   Iznos trošarine za jednu litru rakije koja ima 17 gradi iznosi izračunato po formuli  X=53,00x(17gradi x2.5% )/100= 22,52 kn    
  3.   Promjenjiva veličina u ovoj formuli su gradi, to jest jakost rakije, a oni se množe sa 2,5 jer je jedan grad 2,5 %, a trošarina je na bazi postotnog udjela čistog alkohola pa se gradi moraju pretvoriti u postotke.  
  Prijave u registar i podnošenje izvještaja za male proizvođače

   


  Malim proizvođačima se smatraju fizičke osobe koje proizvode jaka alkoholna pića (rakiju) samo za svoje potrebe i oni ne smiju ta pića stavljati u promet te pravne i fizičke osobe koje proizvode alkohol kao registriranu djelatnost u komercijalne svrhe, ali u količinama manjim od 1000,00 l čistog alkohola u jednoj godini.

   


  1.   Svi oni koji nisu bili trošarinski obveznici po prethodnom zakonu, a to su de facto svi mali proizvođači, obavezni su prijaviti se u registar trošarinskih obveznika najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje, odnosno pečenja rakije. Rok 31.sječnja 2010. je za one koji su već bili u trošarinskom sustavu po prijašnjem zakonu , a ne za nove trošarinske obveznike. 

  2.   Mali proizvođači su dužni podnositi godišnja izvješća o količini proizvedenog alkohola i to do 20.sječnja tekuće godine za proteklu godinu, što znači da prva izvješća slijede tek slijedeće godine za ovu godinu, a plaćanje trošarine do 31.sječnja.

  3.   Mali proizvođači mogu zatražiti pečačenje kotla i to do 31. sječnja za tekuću godinu, a pečačenje se vrši na zhtjev proizvođača. Pečačenje vrši službenik nadležne carinarnice i o trošku proizvođača. Ista stvar je i sa skidanjem pečata 

  4.   Osobe koje proizvode više od 20 l čistog alkohola godišnje, a manje od 1000,00 l i to rade za prodaju moraju to prijaviti nadležnoj carinarnici 8 dana prije početka proizvodne. Uz obrazac prijave PUR koji se dostavlja samo prilikom registracije obveznika , oni svake godine moraju dostaviti podatatk o lokaciji proizvodnje, zapremini kotla i planiranim proizvodnim količinama u toj godini. Osim toga, kod registracije moraju dostaviti i Rješenje trgovačkog suda ako su registrirani kao trgovačko društvo ili Rješenje o upisu i početku obavljanja obrta, ako su obrtnici, kao i potvrdu nadležnog tjela o zadovoljenju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za prizvodnju alkohola i alkoholnih pića, propisanih po posebnim propisima.  

   

   


  Obrazac_prijava za trosarine za rakiju PUR
  Obrazac GI-MP-JAP_-prijava trosarina za kotao i proizv.rekiju

  Full story

  Comments (0)